Zpět

 

PROHLÁŠENÍ O RIZICÍCH

spojených s používáním platformy Galilei a související směnou kryptoměn(„podminky“)

 

I. Úvodní ustanovení

 

  

1.1. Není-li v tomto Prohlášení stanoveno jinak, použijí se definice dle Všeobecných obchodních podmínek kryptosměnárny Galilei (dále jen Podmínky“).

1.2. Toto Prohlášení poskytuje informace o rizicích spojených se Službami. Každá Služba svá vlastní odlišná rizika; toto upozornění obsahuje obecný popis rizik k používání Služeb Galilei. Toto Prohlášení nevysvětluje všechna rizika ani to, jak se tato rizika vztahují k vaší osobní situaci. Je důlité, abyste před rozhodnutím o používání Sleb plně porozuměli souvisejícím 1.

1.3. Veškerá prohlášení („může“, „bude“, „měl by“, „očekává“ apod.) obsažená v tomto Prohlášení a Podmínkách, která se týkají vývoje, k němuž může dojít v budoucnu, včetně vývoje trhu komodit a tržních podmínek, jsou prohlášeními, které nejsou a nemohou být závazné a nemohou být považovány za finanční, právní či daňové poradenství.

1.4. Tato prohlášení jsou pouze prognózami, názory a hypotézami o možných budoucích událostech, podmínkách, výsledcích a dopadech. Skutečné události nebo výsledky se mohou podstatně lišit v závislosti na řadě rizik a nejistot mimo rizik uvedených níže v Prohlášení také rizik ekonomických, tržních, regulatorních, daňových či geopolitických.

 

 

II. Vymezení základních rizik

 

 

2.1. Sdělení Provozovatele– Žádné sdělení nebo informace, které Uživatelům Provozovatel poskytuje, nejsou zamýšleny jako investiční poradenství, finanční poradenství, obchodní poradenství nebo jakýkoli jiný druh poradenství, ani se za ně nepovažují a nesmí tak být ze strany Uživatelů vykládány. Ve vybraných případech můžeme poskytovat faktické informace, informace o transakčních postupech a informace o možných rizicích spojených s vybranými Kryptoměnami, jakékoli rozhodnutí učiněné na základě těchto informací je však výlučnou odpovědností Uživatele.

2.2. Absence monitoringu Provozovatel není makléřem, zprostředkovatelem, zástupcem ani poradcem Uživatele a nemá vůči uživatelovi žádné fiduciární povinnosti v souvislosti s jakýmikoli obchody nebo jinými rozhodnutími či činnostmi, které Uživatel provedli pomocí Provozovatelových Služeb. Provozovatel nemonitoruje používání Služeb ze strany Uživatelů a nekontroluje, zda je takové používání v souladu s finančními cíli a záměry Uživatelů.

2.3. Odpovědnost Uživatele – Je vždy odpovědností Uživatele, aby důkladně posoudil, zda jsou jeho finanční zdroje přiměře jeho finaním aktivitám činěným prostřednictvím Galilei. Jakékoli rozhodnutí o využívání Platformy činí Uživatel výlučně sám. Uživatel je výhradně odpovědný za to, aby určil, zda je pro něj jakákoli investice, investiční strategie nebo související transakce vhodná dle jeho osobních investičních cílů, finanční situace a tolerance k riziku.

2.4. Právní a daňové povinnosti Zákonnost Kryptoměn a dispozice s nimi se může výrazně lišit podle právních předpi různých jurisdikcí po celém světě. To může znamenat, že zákonnost držení Kryptoměn, dispozice s nimi a jejich zdanění není vždy jednoznačné, je proměnné v čase a Uživatel je dy odpovědný za urče toho, jaké do a právní povinnosti mohou při využívání Služeb Platformy vzniknout a jak na Uživatele dopadají. Provozovatel nekontroluje plnění daňových a právních povinností ze strany Uživatele, a je odpovědností každého Uživatele přiznat a zaplatit veškeré daně a splnit veškeré právní povinnosti, které mohou na jeho straně vzniknout v souvislosti s používáním Platformy.

2.5. Tržní riziko – Trh s Kryptoměnami je zcela nový a tržní cena jednotlivých Kryptoměn může být volatil a zcela nepředvídatelná. Změny hodnoty Kryptoměn mohou být významné a mohou nastat rychle a bez varování. Předchozí vývoj ceny jednotlivých Kryptoměn není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Stejně tak mohou výrazně ovlivnit hodnotu Kryptoměn změny zákonů, předpisů a dalších regulatorních aktivit a dále rovněž kolísání směnných kurzů národních měn. Tržní rizika jsou zcela nepředvídatelné a mohou se lišit i mezi jednotlivými trhy a burzami. Trhy s Kryptoměnami jsou otevřeny 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. K náhlým změnám cen může dojít kdykoli, a to i mimo běžnou pracovní dobu.

2.6. Poplatky a náklady – Veškeré poplatky, platby a provize Provozovatele spojené s využíváním Platformy a směnou Kryptoměn jsou uvedeny v rámci Podmínek a dále také v Sazebníku Provozovatel může podle svého uvážení veškeré poplatky, platby a provize čas od času aktualizovat. Je odpovědností Uživatele zhodnotit veškeré náklady spojené s užíváním Platformy, jelikož tyto mohou významně ovlivnit zisky, které Uživatelovi plynou z využívání Služeb Platformy.

2.7. Riziko likvidity –Trhy s Kryptoměnami mohou mít omezenou míru likvidity. Některé mohou být poměrně likvidní, zatímco jiné mohou být méně likvidní nebo zcela nelikvidní, s tím je spojena rovněž vyšší volatilita tržních cen. Galilei nemůže garantovat, že bude existovat aktivní primární nebo sekundární trh, na kterém bude možné prodávat, nakupovat nebo obchodovat s vybrami Kryptoměnami. Burzy a NFT tržiště mohou Kryptoměny zařadit k obchodoní a stej tak je mohou z obchodová vyřadit bez předchozího upozorně nebo souhlasu.

2.8. Riziko dostupnosti – Provozovatel nezaručuje, že jeho Služby budou v určitou dobu dostupné nebo že Slby nebudou předmětem neplánovaných pad či přetíže sítě. Může se stát, že nebude možné v urči okamžiky nakupovat, prodávat, ukládat, předět, odesílat nebo přijímat Kryptoměny.

2.9. Rizika etích stran Uložení Kryptoměny u jakékoli třetí strany s sebou nese rizika v podobě narušení bezpečnosti, porušení smluvních podmínek, ztráty apod. Uživateli by měli důsledně zvážit rizika spoje s tím, že z jakéhokoli důvodu umožní třetím stranám držet jejich Kryptoměny. Transakce s Kryptoměnami nejsou vratné, nelze je reklamovat a jakmile držitel odešle na adresu třetí strany mimo Platformu, už úmyslně, nebo podvodnou či náhodnou transakcí, hrozí naprostá ztráta přístupu k vybraným Kryptoměnám a jakémukoli právnímu nároku na ně. Není v možnostech Provozovatele eliminovat všechna bezpečnostní rizika. Uživatel sám je odpovědný za to, aby jeho heslo k účtu bylo bezpečné a rovněž za všechny obchodní transakce provede v rámci účtu Uživatele, ať dlo k jejich schvále ze strany Uživatele, nebo ne. Na poskytování Služeb Provozovatele se mohou podílet třetí strany, jako jsou poskytovatelé plateb a bankovní partneři. Povinnosti těchto třetích stran často podléhají samostatným podmínkám takových Služeb a Provozovatel nenese odpodnost za případné ztráty, které Uživatelovi tyto třetí strany mohou způsobit.

2.10. Rizika Kryptoměn a souvisejících technologií – Vzhledem k povaze Kryptoměn a jejich podkladových technologií existuje řada vnitřních rizik, mezi něž mimo ji patří:

2.10.1. závady, vady, hacky, zneužití, chyby, selní protokolu nebo nepředvídané okolnosti, které se vyskytnou v souvislosti s Kryptoměnami nebo technologiemi či ekonomickými systémy, na nichž Kryptoměny závisí

2.10.2. transakce s Kryptoměnami jsou nevratné. Ztráty způsobené podvodnými nebo náhodnými transakcemi proto nemusí být vymahatelné

2.10.3. technologický vývoj vedoucí k postupnému stárnutí jednotlivých Kryptoměn

2.10.4. zpoždění způsobující, že transakce nebudou vypořádány v plánovaný den

2.10.5. a útoky na protokol nebo technologie, na nichž Digitální aktivum závisí, mimo jiné včetně:

2.10.5.1. DDOS a sybil útoků

2.10.5.2. phishingu, hackingu, smurfingu a malware

2.10.5.3. sociálního inženýrství

2.10.5.4. double spending

2.10.5.5. útoků založených na majoritě, konsensu nebo další útoků na podkladové technologie

2.10.5.6. dezinformačních kampaní