Zpět

Poučení o zpracování osobních údajů

 

Zde najdete důležité informace jak při používání platformy provozované společností Galilei exchange s.r.o. nakládáme s Vašimi osobními údaji.

I. Úvodní ustanovení


1.1. Internetová platforma a Provozovatel
1.1.1 Internetová platforma (dále také jen "Platforma") dostupná na doméně galilei.exchange (dále také jen "Doména") je provozována společností Galilei exchange s.r.o., IČ: 18011560, se sídlem Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha (dále také jen "Provozovatel").

1.1.2. V rámci provozování Platformy dochází ke zpracování osobních údajů osob, které (i) si vytvořily uživatelský účet v rámci Platformy (dále také jen “Uživatelský účet”) prostřednictvím registrace (dále také jen “Registrace”) na Platformě (dále také jen “Uživatelé”). a/nebo které si vytvořily objednávku (dále také jen “Vytvoření objednávky”) prostřednictvím Platformy a jsou jejími Uživateli (dále také jen “Zájemci”).


1.2. Osobní údaje Uživatelů a Zájemců a jejich kategorie
1.2.1. V rámci Registrace a/nebo sjednání Vytvoření objednávky a plnění práv a povinností z ní vycházejících dochází ke zpracování osobních údajů osob, které provedly Registraci a/nebo Vytvoření objednávky, a to konkrétně osobních údajů týkajících se:
a) fyzické osoby, která svým jménem provedla Registraci a/nebo uskutečnila Vytvoření objednávky;
b) fyzické osoby, která v zastoupení právnické osoby provedla Registraci a/nebo uskutečnila Vytvoření objednávky nebo která byla právnickou osobou uvedena jako osoba kontaktní ve spojitosti s Registrací a/nebo Rezervací;
souhrnně dále také jen "Subjekty údajů" nebo jednotlivě "Subjekt údajů".

1.2.2. Provozovatel zpracovává následující osobní údaje poskytnuté (i) fyzickou osobou, která je Uživatelem, tj. osobou dle čl. 1.2.1 písm. a) tohoto Poučení: adresa elektronické pošty, národnost, (ii) fyzickou osobou, která je Zájemcem, tj. osobou dle čl. 1.2.1 písm. a) tohoto Poučení: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště/sídla, IČO (je-li přiděleno a Vytvoření objednávky je prováděna v rámci podnikatelské činnosti), DIČ (je-li přiděleno a Vytvoření objednávky je prováděno v rámci podnikatelské činnosti), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, (iii) právnickou osobou ohledně fyzické osoby zastupující Uživatele ve smyslu čl. 1.2.1 písm. b) tohoto Poučení: adresa elektronické pošty, národnost a (iv) titul, jméno a příjmení, funkce (oprávnění jednání za právnickou osobu), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, identifikaci právnické osoby Zájemce – IČO právnické osoby – Zájemce, DIČ právnické osoby – Zájemce (je-li přiděleno), sídlo právnické osoby – Zájemce, číslo bankovního účtu právnické osoby – Zájemce (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

1.2.3. Osobní údaje náleží do kategorie údajů adresních, kontaktních a identifikačních, tj. umožňují Uživatele a/nebo Zájemce identifikovat, kontaktovat jej, identifikovat Vytvořené objednávky Zájemce a zaslat mu sdělení týkající se Vytvořené objednávky.

1.3. Účel předloženého Poučení
1.3.1. Toto Poučení vyhotovil Provozovatel jako správce Osobních údajů za účelem splnění povinností informovat Subjekty údajů o okolnostech zpracování v rámci plnění smluvních povinností, případně propagace Provozovatele ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“).


 

II. Účel a základ zpracování osobních údajů2.1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje Subjektu údajů pro účely realizace práv a povinností týkajících se Vytvoření objednávky a pro účely vedení Uživatelského účtu, tj. pro evidenci Vytvoření objednávky provedené Zájemcem v rámci Platformy a jejího vyřízení a využívání funkcí Platformy a dále pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci tzv. přímého marketingu, což jsou zejména e-mailové zprávy s informacemi o novinkách týkajících se Platformy a jejich funkcí, které jsou zasílány na e-mailové adresy elektronické pošty Uživatele.

2.2. Právním základem pro zpracování Osobních údajů je Vytvoření objednávky a smlouva o Uživatelském účtu a dále oprávněný zájem Provozovatele na provádění přímého marketingu, tj. sdělování informací o funkcionalitách Platformy a informací ohledně novinek týkajících se chodu či obsahu Platformy.


 

III. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů provozovatelem3.1. Provozovatel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje Subjektu údajů manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo třetích osob poskytujících Provozovateli služby umožňující chod Platformy (zejména je zpracování prováděno poskytovatelem služeb webhostingu Platformy jako zpracovatelem Osobních údajů). Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází.


3.2. Provozovatel zabezpečuje zpracovávané Osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců (či spolupracujících třetích osob) k příslušnému software, fyzickým zabezpečením prostor Provozovatele a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Provozovatel vyžaduje rovněž dodržení výše uvedených zásad po zpracovatelích Osobních údajů, zejména poskytovateli IT služeb potřebných pro chod Platformy. Zásady obecné datové a informační bezpečnosti stanoví Provozovatel samostatným dokumentem.

 

IV. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů4.1. Příjemcem Osobních údajů je Provozovatel, jeho zaměstnanci, osoby spolupracující s Provozovatelem na plnění Vytvoření objednávky, smluvní strana, která je společně se Zájemcem účastníkem smlouvy na Produkt, přepravci zásilek, pokud je Uživateli či Zájemci zasílána zásilka a dále osoba poskytující Provozovateli IT služby (zejména webhosting a služby administrace) pro chod Platformy.

 

V. Doba uložení osobních údajů5.1. Osobní údaje (i) Uživatelů zpracovává Provozovatel po dobu trvání existence Uživatelského účtu, (ii) Zájemců po dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinností z Vytvoření objednávky a/nebo plnění smlouvy týkající se Produktu, ohledně kterého byla provedena Vytvoření objednávky, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností z takové smlouvy, a to podle tohoto, která z výše uvedených dob skončí později.

 

VI. Práva uživatele a zájemce ve vztahu k osobním údajům6.1. Každý Subjekt údajů má právo požadovat vůči Provozovateli ve vztahu k Osobním údajům o své osobě:
a) právo na přístup ke svým Osobním údajům - Subjekt údajů má právo na Provozovateli požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho Osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných Osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Subjekt údajů je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s Provozovatelem jeho Osobní údaje;

 

b) právo na vysvětlení a opravu svých Osobních údajů - v případě, že se Subjekt údajů domnívá, že Provozovatel jeho Osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem (zejména s účely a právními základy zde identifikovanými) nebo s právními předpisy, je oprávněn na Provozovateli požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li Provozovatel nepřesné osobní údaje Subjektu údajů, je Subjekt údajů oprávněn požadovat jejich opravu;
 

c) právo na výmaz svých Osobních údajů - Subjekt údajů je oprávněn požadovat na Provozovateli výmaz jeho Osobních údajů, pokud: (i) tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, nebo (ii) Subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, nebo (iii) Subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování Osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování, nebo (iv) údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti Provozovatele, nebo (v) Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
 

d) právo na omezení zpracování svých Osobních údajů - Subjekt údajů je oprávněn požadovat na Provozovateli omezení zpracování Osobních údajů v následujících případech: (i) Subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit, (ii) zpracování Osobních údajů je dle Subjektu údajů protiprávní a tento odmítá provedení výmazu Osobních údajů, (iii) Provozovatel Osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 

e) právo vznést námitku zpracování Osobních údajů - v případě zpracování Osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) nebo pro účely oprávněných zájmů Provozovatele (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je Subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Provozovatel je na základě námitky povinen zpracování Osobních údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami Subjekt údajů;
 

f) právo na přenositelnost údajů - Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Provozovatel bránil, a to v případě, že (i)zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zároveň (ii) zpracování dat (Osobních údajů) se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle předchozí věty má Subjekt údajů právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo Provozovateli jinému správci Osobních údajů, je-li to technicky proveditelné. Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 

VII. Možnost podání stížnosti u dozorového orgánu7.1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u orgánu dozoru ohledně osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů bylo porušeno GDPR. Orgánem dozoru pro Subjekty údajů, kteří mají bydliště na území České republiky, je Úřad pro ochranu osobních údajů (dostupný mimo jiné na internetové adrese: http://www.uoou.cz).

 

VIII. Závěrečná ustanovení8.1. V případě, že Provozovatel začne se zpracováváním Osobních údajů poskytnutých Subjekty údajů k jiným účelům, než které vyplývají z tohoto dokumentu, (i) neprodleně o této skutečnosti informuje příslušné subjekty údajů (Subjekt údajů, případně Zájemce – právnickou osobu, která poskytla informace o Subjektu údajů), (ii) informuje je o jednotlivých aspektech zpracování a (iii) v případě, že je ke zpracování k tomuto účelu vyžadován souhlas Subjektu údajů, o tento souhlas před započetím zpracování Subjekt údajů požádá. V případě, že Subjekt údajů souhlas neudělí, není Provozovatel oprávněn s dalším zpracováním Osobních údajů začít, není-li dán jiný právní základ zpracování.

8.2. Tento dokument je Subjektům údajů (a pokud se v daném konkrétním případě odlišují od Zájemce, potom také Zájemcům) poskytnut v elektronické podobě před provedením Registrace, která je nezbytná pro případné provedení Vytvoření objednávky v rámci Platformy a také je dostupný na webových stránkách Platformy, kde je nepřetržitě dostupné všem Subjektům údajů. Uživatele – právnická osoba a Zájemce – právnická osoba, která poskytla údaje o Subjektu údajů je povinna takový Subjekt údajů seznámit s tímto Poučením.