Zpět

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY UŽITÍ PLATFORMY GALILEI Součástí těchto podmínek jsou také gdpr (dále společně jen „podmínky“)

 

I. Úvodní ustanovení

 

 

1.1. Využíváním webových stránek galilei.exchange, založením uživatelského účtu na webových stránkách  galilei.exchange,  případně  využitím  Vašeho  účtu  založeného  v rámci  projektu  NED (Home Page || NEDProject) dále také jen „NEDProject“) pro použití platformy Galilei se stáváte Uživatelem a potvrzujete, že jste si tyto Podmínky přečetli, rozumíte jim a plně souhlasíte s tím, že se na vás tyto Podmínky vztahují. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, vyvarujte se jakékoli činnosti při níž využíváte webové stránky galilei.exchange, resp. platformu Galilei jako takovou.

1.2. Pokud  nejste  plně  svéprávný,  nesmíte  přistupovat  na  tuto  Platformu,  ani  používat  jakékoli služby produkty provozovatele platformy či skupiny společností, která ve spolupráci s ním platformu provozují. Pokračováním v přístupu na stránky nebo jejich používáním dáváte najevo, že jste plně svéprávná osoba, jejíž právní jednání je schopno zavázat ji v plném rozsahu k právům a povinnostem dle těchto Podmínek a na ni navazujících smluv.

Tyto podmínky spolu s navazujícími smlouvami (týkajícími se směny či OTC směny, limitního nákupu, přidání nového tokenu, minisměnáren  či launchpadu,  jak  je  blíže  popsáno  níže)  představují  úplnou dohodu a ujednání mezi uživateli (registrovanými či neregistrovanými; spotřebiteli či podnikateli) na jedné straně a Provozovatelem (případně jakýmkoli jeho právním nástupcem) na straně druhé  týkající  se:  (a)  použití  webových  stránek  galilei.exchange,  (b)  přístupu  k  či  využití jakýchkoli služeb platformy Galilei (c) jakéhokoli přístupu k či využití platformy Galilei.

1.3. Používání, držení, obchodování, jakož i jiné nakládání s kryptoměnami a využívání služeb dostupných na platformě Galilei je komplexní a sofistikovanou záležitostí, která s sebou nese vysokou míru rizika a není vhodná pro osoby, které nemají odpovídající úroveň znalostí a zkušeností s tímto druhem činnosti. Provozovatel ani ostatní společnosti ze skupiny společností, které ve spolupráci s ním platformu Galilei provozují, nejsou povinny posuzovat vhodnost jednotlivých služeb pro uživatele platformy Galilei. Veškeré komentáře či prohlášení, které může Provozovatel nebo další společnosti ze skupiny společností podílejících se na provozu Platformy  učinit,  by  v  žádném  případě  neměly  být  považovány  za  investiční,  právní  nebo daňové poradenství a neměly by být jako takové přijímány ani by se na ně uživatelé platformy Galilei neměli spoléhat. Rizika spojená s používáním platformy Galilei a obchodováním s kryptoměnami  a  jejich  směnou  prostřednictvím  Platformy  blíže  specifikujeme  v dokumentu Prohlášení o rizicích (dále jen „rizika“).

 

2. Vymezení základních pojmů

 

2.1. Podmínky – tyto obchodní podmínky a podmínky užívání Platformy upravující vzájemná práva a  povinnosti  při:  (a)  použití  webových  stránek  galilei.exchange,  (b)  přístupu  k  či  využití jakýchkoli  služeb  platformy  Galilei  (c)  jakéhokoli  přístupu  k či  využití  platformy  Galilei,  jejichž nedílnou součástí jsou také Prohlášení o rizicích, Zásadách o ochraně osobních údajů a Sazebník.

Provozovatel – společnost Galilei exchange s.r.o., se sídlem Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 18011560, která zajišťuje provoz webové stránky galilei.exchange („Web“) a na ní dostupné webové aplikace, a podílí se spolu s dalšími společnostmi Skupiny NED podílejících se na provozu celého ekosystému platformy Galilei dostupné na Webu.

2.2. Galilei a/nebo Platforma – hybridní kryptoměnová směnárna provozovaná na Webu, která umožňuje   přístup   ke   službám   Galilei   spočívajících   zejména   ve   směně   a   obchodování s kryptoměnami a prezentaci kryptoměnových projektů a využívání těchto služeb.

2.3. Digitální aktivum – digitální reprezentace hodnoty, která funguje jako (i) prostředek směny; (ii) zúčtovací jednotka; (iii) uchovatel hodnoty a/nebo (iv) jiná podobná digitální reprezentace práv nebo aktiv založených na blockchainové technologii, včetně kryptoměn či virtuálních měn (jako jsou např. BTC a NED).

2.4. Kryptoměny – šifrované nebo digitální tokeny s určitou hodnotou, které jsou založeny na technologiích blockchainu a kryptografie a jsou vydávány a spravovány decentralizovanou formou.

2.5. Stablecoin – Kryptoměna, která je vázána na stabilní rezervní aktivum, jako je americký dolar nebo zlato.

2.6. Adresa - identifikátor, který představuje místo určení pro převod kryptoměn, a který je spojen s Kryptoměnovou peněženkou Uživatele.

2.7. Kryptoměnová   peněženka   –   software   (případně   ve   spojení   s   hardware)   identifikovaný Adresou, který umožňuje držení, ukládání a přenos kryptoměn, zobrazení zůstatku Kryptoměn a kryptografických klíčů.

2.8. Galilei peněženka – spotová virtuální (off-chain) Kryptoměnová peněženka pro Kryptoměny, kterými Uživatel disponuje v rámci Platformy.

2.9. Fiat – peníze nebo měna jakékoli země, která je označuje jako zákonné platidlo, a které jsou přijímány jako prostředek směny v zemi, kde jsou emitovány.

2.10. Uživatel – spotřebitel – fyzická osoba, která uzavře smlouvu s Provozovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2.11. Uživatel –   podnikatel   –   fyzická   nebo   právnická   osoba,   která   uzavře   smlouvu s Provozovatelem.

2.12. Uživatel či Vy – je společné označení pro Uživatele – spotřebitele a Uživatele – podnikatele. Uživatelem  se  může  stát  pouze  osoba  ověřená  Provozovatelem  v  souladu  se  zavedenými AML/CTF postupy.

2.13. Účet – uživatelský účet založený Uživatelem na Platformě v souladu s Podmínkami a AML/CTF postupy.

2.14. Služby – funkcionalita Platformy dostupná Uživateli, která spočívá zejména v (a) použití webových stránek galilei.exchange, (b) přístupu k či využití jakýchkoli služeb platformy Galilei (c)  jakéhokoli  přístupu  k či  využití  platformy  Galilei.  Služby  Platformy  dále  zahrnuje  zejména následující kategorie služeb: a) Limitní objednávky, b) Swapy, c) Mikrosměnárny, d) Launchpad, e) OTC (over-the-counter) směnu. Bližší popis dle kategorií Služeb níže.

2.15. Sazebník – ceník poplatků, které je Provozovatel oprávněn účtovat v souvislosti s používáním jednotlivých služeb ze strany Uživatele. Sazebník je dostupný zde: sazebnik.

2.16. AML/CTF – boj proti praní špinavých peněz a proti financování boje proti terorismu, včetně všech zákonů platných pro Provozovatel v této oblasti, který může vedle úvodní kontroly zahrnovat rovněž vyžadovat vnitřní kontroly za účelem odhalování, prevence, hlášení a vedení záznamů o podezření na praní peněz nebo financování terorismu.

2.17. Zakázaná jurisdikce – Spojené státy americké, Kuba, Bolívie, Kolumbie, Korejská lidově demokratická republika (Severní Korea), Turecko, Írán, Irák, Pákistán, Severní Makedonie, Bangladéš, Singapur, Indonésie, Sýrie, Krym (oblast Ukrajiny anektovaná Ruskou federací), Čína, Nepál, Alžírsko, Egypt, Ghana a dále také Jihoafrická republika.

2.18. Sankcionovaná osoba - jakákoli osoba nebo Adresa Tokenů, která: (i) je výslovně uvedena na jakémkoli sankčním seznamu; (ii) je přímo nebo nepřímo vlastněna z 50 % nebo více jakoukoli osobou nebo skupinou osob v souhrnu, nebo Kryptoměnovou peněženkou spojenou s takovou osobou nebo osobami, uvedenými na jakémkoli sankčním seznamu, nebo vládou či vládním úředníkem jakékoli Zakázané jurisdikce; nebo (iii) podléhá jakémukoli vládnímu schválení nebo je jinak sankcionována, omezena nebo potrestána podle platných hospodářských sankcí, AML zákonů nebo zákonů o CTF.

2.19. Zakázaná osoba –občan nebo rezident, vláda nebo vládní úředník jakékoli Zakázané jurisdikce nebo osoba podléhající jurisdikci jakékoli Zakázané jurisdikce; jakákoli Sankcionovaná osoba; dále také jakákoli osoba, která je politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2006  Sb.,  o  některých  opatřeních  proti  legalizaci  výnosů  z  trestné  činnosti  a  financování terorismu.

2.20. Další  pojmy,  zejména  pojmy  týkající  se  konkrétních  dílčích  Služeb  budou  definovány  přímo v textu Podmínek pro větší přehlednost.

 

II. Účet

 

1. Pro přístup do Platformy a možnost využívat Služby poskytované prostřednictvím Platformy je nezbytná   prvotní   registrace   návštěvníka  prostřednictvím   registračního   formuláře,   který   je zajištěn přímo ze strany Skupiny NED.

2. V případě,  že  je  Uživatel  již  registrován  prostřednictvím  NEDProject,  nemusí  provádět  na Platformě  Galilei  další  registraci,  ale  může  využít  již  dříve  registrovaný  Účet  prostřednictvím NEDProject.  K používání  Platformy  prostřednictvím  NEDProject  Účtu  teprve  po  odsouhlasení těchto Podmínek.

3. Není-li  v těchto  Podmínkách  uvedeno  jinak,  řídí  se  používání  Účtu  v  rámci  Platformy  Galilei těmito Podmínkami.

4. Provozovatel se zavazuje na Platformě poskytovat bezpečné a seriózní služby a identifikovat, odhalovat,  předcházet  a  oznamovat  praní  špinavých  peněz,  financování  terorismu  a  další nevhodné činnosti podle platných zákonů. Provozovatel proto trvá na komplexním a důkladném procesu hloubkové kontroly Uživatelů a průběžné analýze a podávání zpráv o činnostech Uživatelů v rámci Platformy. Z tohoto důvodu se nelze registrovat bez toho, aniž by byla provedena alespoň úvodní AML/CFT kontrola a ze strany Uživatele poskytnuty požadované dokumenty a součinnost.

5. Teprve na základě požadavku návštěvníka Platformy na zřízení Účtu, který je proveden vyplněním  registračního  formuláře  dostupného  na  Platformě,  přijetím  takového  požadavku Provozovatelem a ověřením informací předložených návštěvníkem je zřízen Účet a návštěvník se stává Uživatelem, nebyla-li již taková kontrola provedena v rámci NEDProject a na Platformě je používán výlučně Účet dříve registrovaný právě prostřednictvím NEDProject.

6. Uživatel je povinen poskytnout vždy úplné, přesné a aktuální informace týkající se jeho osoby a/nebo osoby, kterou tento uživatel reprezentuje. Za správnost a úplnost údajů ručí Uživatel, resp.  osoba,  která  Uživatel  prostřednictvím  registrace  Platformy  poskytuje.  Uživatel  je  dále povinen udržovat veškeré údaje týkající se jeho osoby vždy úplné a aktuální, a veškeré případné změny v rámci Platformy reflektovat nejpozději do 14 kalendářních dní od okamžiku, kdy se o změně dozví. Uživatel se dále zavazuje poskytnout Provozovateli veškerou nezbytnou součinnost  a  veškeré  vyžádané  podklady  a  informace  (např.  občanský  průkaz,  kopie  výpisů z bankovních   účtů,  apod.),  které  Provozovatel   považuje   za  potřebné  v souvislosti   s jeho AML/CFT procesy.

7. Pro vyloučení pochybností Provozovatel upozorňuje na skutečnost, že Uživatelem se může stát pouze osoba ověřená Provozovatelem v souladu se zavedenými AML/CTF postupy Platformy.

8. Každý uživatel může mít výlučně 1 Účet na Platformě.

9. Účet je osobní a Uživatel není oprávněn zpřístupnit svůj Účet, ať už přímo či nepřímo, jakékoli třetí osobě.

10. Provozovatel  je  oprávněn  pozastavit  přístup  k Účtu,  Webu  a  případně  k celé  Platformě  v případě, že se Uživatel dopouští Zakázaného užití ve smyslu článku IX. Podmínek.

11. Data  Účtu  jsou  zálohovaná  a  v  případě  jejich  poškození  může dojít  k  jejich  obnově.  V  rámci takové  obnovy  však  nemusí  být  obnoven  stav  totožný  se  stavem  před  poškozením  dat. V případě  ztráty  dat  (například  v důsledku  rollback  či  jiného  technického  selhání  tak,  jak  je popsáno v Prohlášení).

12. V případě,  že  se  Uživatel  dozví  o  jakémkoli  narušení  Účtu,  je  povinen  o  této  skutečnosti informovat Provozovatele, a to bez zbytečného odkladu.

13. Uživatel  je  dále  povinen  dodržovat  základní  bezpečnostní  a  ochranná  opatření,  zejména odhlašovat  se  z Účtu  vždy  při  skončení  konkrétní  uživatelské  relace,  a  zcela  se  podřídit bezpečnostním podmínkám jednotlivých Služeb.

 

 

III. Používání Služeb a základní charakteristika Služeb v ekosystému Platformy

 

 

1. Právo  využívat  Služby  a  přistupovat  na  Platformu  zahrnuje  (při  splnění  dalších  podmínek stanovených v těchto Podmínkách) omezené právo používat Služby, Web a Platformu. Toto právo   je   osobní,   omezené,   nevýhradní,   nepřevoditelné,   nepostupitelné,   neodvolatelné   a podléhá omezením a povinnostem uvedeným v těchto Podmínkách. Nic v těchto Podmínkách vám nedává žádné oprávnění (s výjimkou oprávnění v tomto odstavci), právo, nárok nebo vlastnictví k Webu, Platformě, jakýmkoli Službám, autorským právům nebo značkám Provozovatele či jakékoli jiné společnosti Skupiny NED.

2. Poplatky

Uživatel bere na vědomí, že poplatky, marže nebo provize jsou nedílnou součástí všech finančních služeb a jsou proto zahrnuty do konečné ceny jednotlivých Služeb s výjimkou služby Mikrosměnárny, Launchpadu a Přidání nového tokenu. Veškeré poplatky jsou vždy zveřejněny v Sazebníku.

2.1. Při využívání Služeb Platformy (s výjimkou specifické úpravy Mikrosměnárny) budou příslušné transakční poplatky, marže i provize vždy promítnuty do konečné ceny Služby.

2.2. Uživatel   přitom   bere   na   vědomí,   že   s převodem   Kryptoměn   a   Fiatu   (ať   už   v rámci Deposit/Withdrawal či v rámci jiných dalších Služeb) si mohou případné poplatky z transakcí účtovat také bankovní instituce, zpracovatelé plateb, případně mohou být transakční náklady účtovány také automatizovaně dle funkcionality blockchainu.

2.3. U služby Mikrosměnárny Provozovatel také pracuje s poplatkem za směnu Kryptoměn, který se vypočítává na měsíční bázi s měsíčním přechodovým obdobím, pokud se splní podmínky objemu obchodování prostřednictvím vybrané Mikrosměnárny. Poplatky spojené s provozem Mikrosměnárny mohou také být ovlivněny počtem držených NED tokenů, které se vyhodnocují denně bez přechodného období.

V případě zrušení Limitní objednávky a případně jiné Služby Platformy mohou být (v případě, že již automatizovaně Služba proběhla) účtovány poplatky pro oba směry transakce ve  Fiat/Kryptoměně,  přičemž  Uživatel  je  povinen  nést  tyto  náklady  spojené  se  zrušením z jeho strany.

 

3. Deposit/Withdrawal

 

V této části Platformy je možné provádět vklady („Deposit“) a výběry („Withdrawal“) na Platformu (do Galilei peněženky) a z Platformy (na vybranou Kryptoměnovou peněženku) pouze ve formě Kryptoměn.

3.1. Do budoucna pak bude umožněn Deposit i Withdrawal (včetně Limitních objednávek a dalších služeb ve vztahu ke Kryptoměnám) i pomocí kreditní karty, čímž se rozšíří možnosti jak Uživatelé mohou Kryptoměny na Platformě obchodovat. Uživatelé budou informováni o této možnosti včas prostřednictvím e-mailu nebo na webu Platformy.

3.2. Uživatel  bere  na  vědomí,  že  je  jeho  výlučnou  odpovědností  zajistit,  aby  byly  v případě Deposit i Withdrawal vždy zadány správné údaje o adrese Kryptoměnových peněženek, použité blockchainové technologii ve vztahu k příslušným Kryptoměnám, jakož i další údaje vyžadované Provozovatelem v rámci Deposit/Withdrawal formuláře.

3.3. Uživatel bere na vědomí, že nesprávné zadání údajů v rámci Deposit/Withdrawal může mít za  následek  nevratnou  ztrátu  veškerých  Kryptoměn,  které  měly  být  předmětem  Deposit a/nebo Withdrawal a bere rovněž na vědomí, že Provozovatel není odpovědnou za jakoukoli takovou    ztrátu    způsobenou    pochybením    na    straně    Uživatele,    potažmo    případná technologická rizika blockchainu (k tomu blíže viz Prohlášení).

3.4. Uživatel bere na vědomí, že síťové poplatky v případě Withdrawalu hradí Uživatel. Uživatel musí provést Deposit nativního tokenu či kryptoměny předtím, než Withdrawal provede.

3.5. Uživatel bere na vědomí, že s Withdrawalem se mohou také pojit další poplatky, které jsou vždy uvedeny před výběrem a provedením Withdrawalu s němi Uživatel vyjadřuje souhlas.

 

4. Limitní objednávky

 

4.1. Limitní objednávky umožňují Uživatelům nakupovat nebo prodávat Kryptoměny ostatním Uživatelům (či od ostatních Uživatelů) na Platformě za stanovenou cenu (dále jen „Limitní objednávky“).

4.2. Limitní objednávky fungují podobně jako na ostatních kryptoměnových platformách či směnárnách, tedy v návaznosti na nastavený limit a s ohledem na protnutí poptávky a nabídky   na   Platformě   dojde   k nákupu/prodeji   Kryptoměny   dle   předem   definovaných podmínek ze strany Uživatele.

4.3. Limitní objednávky jsou zpoplatněny poplatkem, který je uveden v rozhraní Platformy. Poplatky se mohou lišit podle kryptoměnového páru, který je v rámci Platformy obchodován.

4.4. Limitní  objednávky  jsou  umožněny  pouze  u  kryptoměnových  párů  povolených  přímo  na Platformě. Seznam povolených párů je k dispozici na webu Platformy a může se v čase měnit.

4.5. Poplatky mohou být ze strany Provozovatele jednorázově měněny. Poplatky však nikdy nejsou měněny zpětně a nové poplatky budou v případě zadání nových Limitních objednávek vždy řádně promítnuty přímo v rozhraní Platformy.

4.6. Provozovatel   nenese   odpovědnost   za   jakékoliv chyby nebo nedorozumění   spojené s Limitními objednávky, které jsou způsobeny chybami nebo nedorozuměními ze strany Uživatele.

4.7. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit nebo zrušit jakoukoliv Limitní objednávku, a to i bez předchozího upozornění, pokud to považuje za nezbytné pro ochranu svých zájmů nebo zájmů třetích stran, zejména zájmů dalších Uživatelů Platformy.

4.8. Provozovatel Platformy nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé v důsledku odmítnutí nebo zpoždění vyřízení Limitní objednávky z důvodů technických poruch nebo jiných neznámých okolností (k tomu blíže viz Prohlášení).

4.9. Limitní objednávky jsou platné pouze po dobu, než jsou splněny nebo zrušeny. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli Limitní objednávku, která je starší než 24 hodin.

 

5. Mikrosměnárny

 

5.1. Provozovatel umožňuje Uživatelům – Podnikatelům, a to výlučně v rámci jejich podnikatelské činnosti, vytvářet vlastní mini kryptosměnárny ("Mikrosměnárny").

5.2. Mikrosměnárny  jsou  integrovány  přímo  do  Platformy  na  separátních  subdoménách,  řídí  se veškerými pravidly Platformy a provozovatelé Mikrosměnáren (tedy přímo příslušní Uživatelé –  Podnikatelé)  nemají  žádný  přístup  ke  Kryptoměnám  vybraných  Uživatelů  jednotlivých Mikrosměnáren v rámci jejich Galilei peněženek.

5.3. Uživatelé Mikrosměnáren musí být povinně registrováni a splňovat veškeré další podmínky stanovené v těchto Podmínkách, zejména stran Účtu a jeho registrace.

5.4. Mikrosměnárny fungují na bázi subscription systému, a to konkrétně ve 3 zpoplatněných úrovních dle Sazebníku. Není-li v uživatelském rozhraní Platformy určeno jinak, platí se poplatek výlučně v Kryptoměně NED.

Úrovně  předplatného  jsou  zpoplatněny  od  nejlevnější  po  nejdražší  následovně  Free-Basic-Premium, přičemž   vyšší   úrovně   umožňují   vyšší   počet směnných párů,   vyšší   možnosti   nastavení Mikrosměnárny, a to včetně jména subdomény a vizuálu tak, jak je uvedeno v Sazebníku.

5.5. Provozovatelé Mikrosměnáren (Uživatelé – Podnikatelé) sami určují základní podmínky obchodování  prostřednictvím  vlastní  Mikrosměnárny.  Uživatel  –  Podnikatel  je  tak  zejména schopen ovlivnit výši odměny, kterou získává Uživatel – Podnikatel za provoz vlastní Mikrosměnárny (dále jen „Provize Mikrosměnárny“) od uživatelů této Mikrosměnárny a případné slevy z provize Mikrosměnárny.

5.6. Není-li mezi Provozovatelem a vybraným Uživatelem – Podnikatelem sjednáno jinak, má Provozovatel nárok na odměnu ve výši 50 % ze všech Provizí Mikrosměnáren, které provozovatelé Mikrosměnáren (Uživatelé – Podnikatelé) prostřednictvím Platformy vytvoří a poskytují svým uživatelům Mikrosměnáren.

5.7. Veškeré    prostředky    obchodované    uživateli    Mikrosměnáren    prostřednictvím    těchto Mikrosměnáren stále dodržují podmínky stanovené Platformou a po technické stránce se chovají stejně, jakoby uživatelé Mikrosměnárny obchodovali přímo prostřednictvím Platformy bez účasti jakékoli Mikrosměnárny. Veškeré Kryptoměny jsou tedy okamžitě připisovány do spotové Galilei peněženky Uživatelů Platformy.

5.8. Mikrosměnárnu  může  příslušný  Uživatel  –  Podnikatel,  který  ji  prostřednictvím  Platformy provozuje  deaktivovat.  Pokud  jsou  však  prostřednictvím  Mikrosměnárny  otevřeny  Limitní objednávky  a  případně další  Služby,  tato  deaktivace  není  možná  až  do okamžiku  úplného vypořádání  těchto  Služeb.  V   případě  deaktivace  Mikrosměnárny  jsou  veškeré  finanční prostředky automaticky převedeny do Galilei peněženky Uživatelů Platformy.

5.9. Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody ani ztráty způsobené jednáním Uživatele – podnikatele jako provozovatele Mikrosměnárny. Je povinností Uživatele – Podnikatele, aby byla za každé okolnosti zajištěna:             

   (i) správnost a úplnost informací poskytnutých v rámci registrace Mikrosměnárny            

   (ii) informování provozovatele o jakýchkoli změnách těchto informací;            

   (iii) byly dodržovány veškeré podmínky vyplývající z platné a účinné právní regulaci dle jurisdikce Uživatele – Podnikatele, které se vztahují ke Kryptoměnách, jejich obchodování a dalšího nakládání s nimi prostřednictvím Mikrosměnárny, a to včetně povinnosti registrace a daňového zatížení

5.10. Uživatel - podnikatel je povinen dodržovat veškerou platnou právní regulaci týkající se kryptoměn včetně povinnosti registrace a daňového zatížení

 

6. Launchpad

 

6.1. Launchpad je součástí Platformy a umožňuje fyzickým osobám, zástupcům právnických osob nebo  jakýmkoli  jiným  subjektům,  a  kteří  splňují  kritéria  a  podmínky  stanovené  těmito Podmínkami, přístup ke kryptografickým projektům v rané fázi (dále také jen „Launchpad“) a účastnit se nejen jejich ICO projektů těchto Uživatelů – Podnikatelů (dále také jen "Projekty").

6.2. Projekt, resp. jeho operátor je povinen registrovat se jako na Platformě jako Uživatel – Podnikatel,  a  zavazuje  se  poskytnout  veškeré  potřebné  informace  a  dokumenty,  které  si Provozovatel od něj vyžádá. Jedná se zejména o veškeré důležité informace o Projektu, včetně informací o tokenu, token sale, rozpočtu Projektu a plánu distribuce tokenů, a dále také   veškeré   potřebné   informace   a   dokumenty   pro   účely   řádného   splnění   AML/CFT povinností Provozovatele.

6.3. Přijetí projektu do Launchpad je dále zpoplatněno poplatkem dle Sazebníku, který je Uživatel povinen uhradit ze své Galilei peněženky.

6.4. Operátor Projektu dále prohlašuje, že ke dni registrace Projektu do Launchpad splňuje veškeré požadavky a regulace týkající se Kryptoměn a jeho Projektu, které jsou platné v zemi, ve které se Projekt nachází.

6.5. Operátor Projektu je dále povinen zajistit, aby token sale byla prováděna transparentně a férově pro všechny zúčastněné strany.

6.6. Operátor Projektu musí dále poskytnout Platformě whitepaper Projektu a případně veškeré další informace, které si Provozovatel vyžádá, a které Provozovatel dle vlastního uvážení považuje za potřebná tak, aby Platforma mohla vytvořit a zveřejnit obchodní plán Projektu a zalistovat Projekt na Launchpad.

6.7. Operátor  Projektu  se dále  zavazuje poskytnout  Provozovateli  veškerou potřebnou  podporu při prodeji Kryptoměn Projektu, včetně marketingu a PR směřující k Platformě.

6.8. Provozovatel si vyhrazuje jednostranné a ničím neomezené právo Projekt odmítnout, tedy neumístit  jej  na  Launchpad,  a  to  i  přes  splnění  veškerých  shora  uvedených  povinností  ze strany operátora Projektu.

6.9. Provozovatel si dále vyhrazuje právo kdykoli, a to i po zalistování Projektu na Launchpad, vyřadit Projekt z Launchpad a omezit možnost Uživatelů participovat na Launchpad Projektu v případě, že se ukáže, že operátor Projektu porušuje Podmínky a dále za situace, kdy bude mít Provozovatel důvodné podezření, že povahu Projektu neodpovídá požadavku transparentnosti a férovosti, případně v důsledku jakýchkoli dalších ukazatelů naznačujících nepoctivou povahu Projektu. Je přitom zcela vyloučena jakákoli odpovědnost Provozovatele za odmítnutí zalistování Projektu i za vyřazení Projektu z Launchpad, a Provozovatel tak operátorovi Projektu neodpovídá za žádnou majetkovou ani nemajetkovou újmu, která by operátorovi Projektu mohla v důsledku takového omezení vzniknout.

6.10. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s investicí do kryptoměnového projektu nabízeného prostřednictvím Launchpadu ze strany Uživatelů.

6.11. Provozovatel není registrovaným investičním poradcem nebo obchodníkem s cennými papíry a nenabízí žádné investiční rady ani doporučení (k tomu blíže viz Prohlášení). Launchpad je pouze místem, které umožňuje propojení Uživatelů a začínajících Projektů.

6.12. Projekty   nabízené   prostřednictvím   Launchpadu   nebyly   schváleny   nebo   ověřeny Provozovatelem, a ve většině případů nejsou schváleny ani ověřeny ani ze strany jakýchkoli orgánů veřejné moci, ať už v České republice či ve světě. Uživatelé proto berou na vědomí, že jakákoli investice do Projektu je vysoce riziková.

6.13. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv technické nebo funkční problémy nebo nedostatky Projektu, ani nezaručuje úspěch nebo výnos Projektu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost ani za jakékoli chyby nebo omyly v informacích o Projektu.

6.14. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv nelegální nebo neetické jednání spojené s Projektem a vyhrazuje si právo kdykoli změnit podmínky nebo zcela zrušit nabídku Projektu prostřednictvím Launchpad, a to i bez předchozího upozornění. V případě, že již Uživatel participoval na Projektu v rámci Launchpad společnosti a získal v návaznosti na takovou participaci Kryptoměny, bude s těmito Kryptoměnami nakládáno stejně jako s ostatními Kryptoměnami a tyto budou uloženy v Galilei peněžence Uživatele.

6.15. Provozovatel nenese ani žádnou odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo neschopnost provést transakci v souvislosti s Projektem, který je nabízen prostřednictvím Launchpadu.

 

Pokračovat